ගෙදර > පුවත් > Trendforce: ඕල්ඩ් ජංගම දුරකථන මණ්ඩල විනිවිදරණ අනුපාතය 2023 දී 50% ඉක්මවනු ඇත

Trendforce: ඕල්ඩ් ජංගම දුරකථන මණ්ඩල විනිවිදරණ අනුපාතය 2023 දී 50% ඉක්මවනු ඇත


2023 දී ජංගම දුරකථන වෙළඳපොලේ ෙගත්තම් කරන ලද ප්රමාණය 2021 දී 2021 සිට 50% දක්වා 42% සිට 50% දක්වා ඉහළ යන බවට නවතම වාර්තාවේ ප්රවණතා ආයතනයක් වන ට්රෙන්ඩ්රෝර්ස් පෙන්වා දුන්නේය.

ඉදිරි වසර කිහිපය, ඕල්ඩ් විනිවිද යාමේ අනුපාතය වැඩි කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර කිහිපය විවේචනාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක් වනු ඇති බව ට්රෙන්ඩ්රෝර්ස් පෙන්වා දුන්නේය.අතීතයේ දී, නව තාක්ෂණයන් රාශියක් හඳුන්වාදීමේදී ඇපල් නැවතත් නැවත නැවතත් ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.

ඊට අමතරව, ප්රවර්ගතාස් විශ්වාස කරන්නේ ජංගම දුරකථන වෙළඳපොලේ නවාතැන් ගැනීම ක්රමයෙන් පීඩා විඳි ඊළඟ ප්රධාන සංවර්ධන යුධ පිටිය වන බවයි.2024 න් පසු ඇපල් සමාගමට සැලසුම් කළ පරිදි ඔල්ඩල් පැනල් භාවිතයෙන් අයිපෑඩ් සහ මැක්බුක් කාණ්ඩය අත්පත් කර ගත හැකි යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.