ගෙදර > අප අමතන්න

    කරුණාකර YIC International Co., Limited අමතන්න

අප අමතන්න

සමාගම් නාමය:YIC International Co., Limited

සම්බන්ධතා නම:ජිමී

ලිපිනය:ඒකකය A5-B5 අංක 509, 5 / එෆ් ගී සැරසිලි ජංගුව

  • ටෙල්:+00 852-3050 1996
  • ෆැක්ස්:+00 852-3050 1976
  • ස්කයිප් හැඳුනුම්පත:Info@Y-IC.com
  1. බැංකු තොරතුරු
  2. උපුටා දැක්වීමක් ඉල්ලා සිටින්න
  3. බෙදා හැරීමේ වෙළඳ නාමය
  4. විද්යුත් තැපෑලෙන් අප අමතන්න