ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- නව්යකරණයට ලක්වූ නව සොයාගැනීම් සඳහා Honeywell Sensing සහ ඵලදායිතා විසඳුම් (කලින් Honeywell සංවේදනය සහ පාලනය) ඇත. ක්ෂණික ක්රියාකාරිත්වයකින් යුක්ත 50,000 කට අධික නිෂ්පාදන, සීමාව, ටොගල සහ පීඩන ස්විචයන් ස්ථාන, වේගය, පීඩනය, ව්යවර්ථ සහ වායු ප්රවාහ සංවේදක, Honeywell Sensing සහ ඵලදායිතා විසඳුම් සඳහා ඕනෑම කර්මාන්ත අවශ්යතාවක් සපුරාලීමට නිෂ්පාදනයක් තිබේ. Honeywell සංවේදන හා ඵලදායිතා විසඳුම් මගින් ඉංජිනේරු ශිල්පයක් හා වෙනත් වටිනාකම් එකතු කළ හැකිය. අපේ ස්විච් සහ සංවේදක විසඳුම් පුළුල් සහ මූලික සංකීර්ණ යෙදුම් රැසක් සපුරාලන අතරම, අපගේ අභිමතාර්ථ අනුව සකස් කරන ලද විසඳුම් අපේ විෙශේෂඥයින්ෙග් එක් එක් කර්මාන්තෙය් වැඩි දියුණු කිරීෙම් නිරවද්යතාව, පුනරාවර්ථනය හා රළුබව ඉදිරිපත් කරයි.

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

සංයුක්ත පරිපථ (IC)(12 products)

පරිපථ ආරක්ෂාව(14 products)

සංෙව්දක, සම්පීඩක(9,303 products)

රිලේස්(61 products)

මෙවලම්(4 products)

පරීක්ෂණ සහ මිනුම්(1 products)

ජාලකරණ විසඳුම්(4 products)

කාර්මික පාලනය(475 products)

දෘඪාංග, සවිකිරීම්, උපාංග(5 products)

වායුන්, තාප කළමනාකරණය(23 products)

සංවර්ධන මණ්ඩල, කට්ටල, වැඩසටහන්කරුවන්(3 products)

කේබල් එකලස්කිරීම්(2 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන