ගෙදර > නිෂ්පාදන > ආලේපකයන් > ප්රතිරෝධකයෝ - ප්රෝටිසෝසර්, ප්රෝටෝනෝල්ටීයමය ප්රතිදා

ප්රතිරෝධකයෝ - ප්රෝටිසෝසර්, ප්රෝටෝනෝල්ටීයමය ප්රතිදා