ගෙදර > පුවත් > සැම්සුන් විසින් ගෝලීය අර්ධ සන්නායක පර්යේෂණ මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවනු ඇත

සැම්සුන් විසින් ගෝලීය අර්ධ සන්නායක පර්යේෂණ මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවනු ඇත


බිස්නස් ස්ටෝරියාට අනුව, සැම්සුන් ඉලෙක්ට්රොනික්ස් දෙසැම්බර් මාසයේදී ඩී.එස්. බිස්නස් මූලස්ථානය යටතේ නව ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනයක් පිහිටුවනු ඇත.

අලුතින් පිහිටුවන ලද ගෝලීය අර්ධ සන්නායක පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඩී.එස්. ව්යාපාරික මූලස්ථානයේ උප සභාපති විසින් මෙහෙයවනු ලබන බව වටහා ගත හැකිය. අර්ධ සන්නායක වෙළඳපොල සහ වෙනත් ආශ්රිත කර්මාන්ත විශ්ලේෂණය කර නව වෙළඳපල ගවේෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

මේ වන විට සැම්සුන්ග් ඉලෙක්ට්රොනික්ස් හි සෑදීම සඳහා වගකිව යුතු සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගාල් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළුව සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළුව සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළුව සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළුව සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළුව සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළු සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළුව විවිධ සංවිධාන සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළුව සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළුව විවිධ සංවිධාන සැම්සුන් සුරැකුම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සහ සැම්සුන් ගෝලීය පර්යේෂණ ආයතනය ඇතුළු පර්යේෂණ ආයතන ගණනාවක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම පර්යේෂණ ආයතන විවිධ ක්ෂේත්රයන්හි විසිරී ඇති අතර ඒවා කිසිවක් අර්ධ සන්නායක කර්මාන්තය පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයේ නිරතව නොමැත.

සැම්සුන් ඉලෙක්ට්රොනික්ස් විශ්වාස කරන්නේ කොවිඩ් 19 වන කොවිඩ් -1 (19 වන කොඩි 19 නිසා ඇති වූ ගෝලීය සැපයුම් දාමය සහ අර්ධ සන්නායක සැපයුමේ බරපතල හිඟය නිසා වෙනම අභ්යන්තර අර්ධ සන්නායක පර්යේෂණ ආයතනයක් පිහිටුවීම අවශ්ය බවයි. ලබන මාසයේ සංවිධානය පිහිටුවන බව වාර්තා වේ.