ගෙදර > නිෂ්පාදන > ට්රාන්ස්ෆෝමර් > හුදකලා රික්ටර් සහ ඔටෝට් ට්රාන්ස්ෆෝමර්ස්, පියවර, පහ

හුදකලා රික්ටර් සහ ඔටෝට් ට්රාන්ස්ෆෝමර්ස්, පියවර, පහ