ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > දෘශ්ය සංවේදක - ඡායා පිටපත් කරන්නන් - ස්ලට් වර්ගය -

දෘශ්ය සංවේදක - ඡායා පිටපත් කරන්නන් - ස්ලට් වර්ගය -