ගෙදර > නිෂ්පාදන > ඔප්ටෝඉලෙක්ට්රොනික්ස් > සංදර්ශක මොඩියුල - LED චරිතය සහ සංඛ්යාංකය

සංදර්ශක මොඩියුල - LED චරිතය සහ සංඛ්යාංකය