ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.

Stackpole Electronics, Inc.

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- ස්ටැක්පෝල් ඉලෙක්ට්රොනික් ප්රතිරෝධක සංරචක චැසිස් සවිකිරීම් ප්රතිරෝධක, කුහර ප්රතිරෝධක, මතුපිට රැඳවුම් චිප් ප්රතිරෝධක සහ ප්රතිරෝධක අරාවන් ඇතුළත්වේ. Stackpole 1928 දී ප්රතිරෝධි නිෂ්පාදන ආරම්භ කරන ලද අතර එය ප්රමුඛතම, ගෝලීය සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස පිළිගැනේ.

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

සංයුක්ත පරිපථ (IC)(3 products)

  • (3 products)

පරිපථ ආරක්ෂාව(89 products)

කට්ටල(41 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන