ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > Midcom / Wurth Electronics

Midcom / Wurth Electronics

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- අපගේ සම්මත රේඛා සහ රේගු අනුව සකස් කරන ලද පරිවර්තකයන් LED හා CFL ආලෝකය, ස්මාර්ට් ග්රිඩ් සහ උපයෝගිතා මැනීම්, ගෘහ ස්වයංක්රීයකරණය, පරීක්ෂණ සහ මිනුම්, කාර්මික පාලන, පරිපථ කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂක පද්ධති වල ලොව පුරා භාවිතා වේ.

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

ප්රතිරෝධක(2 products)

ඉන්ඩක්ෂන්, කාටුම්, චොක්ස්(8 products)

පෙරහන්(34 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

 • රූප කොටස් අංකය විස්තර Datasheet නිෂ්පාදකයින් In Stock Quote
 • 750312279 OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT Midcom / Wurth Electronics 2662 pcs Stock RFQ
 • 750311306 TRANS FLYBACK LT3575 100UH SMD Wurth Electronics Midcom 2751 pcs Stock RFQ
 • 750313747 WE-UNIT OFFLINE TRANSFORMER Wurth Electronics Midcom 2761 pcs Stock RFQ
 • 750311964 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Wurth Electronics Midcom 2596 pcs Stock RFQ
 • 750811145 TRANS FLYBACK TPS92210DR 1.2MH Wurth Electronics Midcom 2667 pcs Stock RFQ
 • 750310564 TRANS FLYBACK LT3573 63UH SMD Wurth Electronics Midcom 2568 pcs Stock RFQ
 • 750510174 XFRM VX180-IFE6 ISDN DAUGHTERBRD Wurth Electronics Midcom 2793 pcs Stock RFQ
 • 750813540 TRANS 3000V SMD Wurth Electronics Midcom 2642 pcs Stock RFQ
 • 750311661 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB LT3512 Wurth Electronics Midcom 2767 pcs Stock RFQ
 • 750313959 WE-FB FLYBACK TRANSFORMER Wurth Electronics Midcom 2737 pcs Stock RFQ
 • 750811330 TRANSFORMER FLYBACK LT3799 Wurth Electronics Midcom 2625 pcs Stock RFQ
 • 750341599 POWER TRANSFORMER TI LM3447 Wurth Electronics Midcom 2773 pcs Stock RFQ
 • 750370047 TRANS FLYBACK LT3573 30UH SMD Wurth Electronics Midcom 2688 pcs Stock RFQ
 • 7500718424 ANALOG MODEM TRANSFORMER WE-AMT Wurth Electronics Midcom 2600 pcs Stock RFQ
 • 7508112511 SMD OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT Wurth Electronics Midcom 2531 pcs Stock RFQ
 • 750314977 CMC 6.8MH 1.3A 2LN TH Wurth Electronics Midcom 2764 pcs Stock RFQ
 • 750311662 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB LT3512 Wurth Electronics Midcom 2572 pcs Stock RFQ
 • 750313439 TRANS FLYBACK LT8302 Wurth Electronics Midcom 2606 pcs Stock RFQ
 • 750310059 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Midcom / Wurth Electronics 2791 pcs Stock RFQ
 • 750314461 TRANSFORMER FLYBACK WE-FB SMD Wurth Electronics Midcom 2611 pcs Stock RFQ
 • 750311573 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB LT Wurth Electronics Midcom 2723 pcs Stock RFQ
 • 750315125 XFRMR FLYBACK DC/DC CONV SMD Wurth Electronics Midcom 2724 pcs Stock RFQ
 • 750311525 TRANS FLYBACK SSL2101 700UH Wurth Electronics Midcom 2567 pcs Stock RFQ
 • 750311620 TRANS FLYBACK NCL30000 1.90MH Wurth Electronics Midcom 2727 pcs Stock RFQ
 • 750314463 XFRMR ISOL BUCK DC/DC CONV SMD Wurth Electronics Midcom 2734 pcs Stock RFQ
 • 7508110333 OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT Midcom / Wurth Electronics 20 pcs Stock RFQ
 • 750311959 OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT Midcom / Wurth Electronics 2629 pcs Stock RFQ
 • 750311553 TRANSFORMER FLYBACK LM3445 Wurth Electronics Midcom 2575 pcs Stock RFQ
 • 750341379 POWER TRANSFORMER ADI ADP1051 Wurth Electronics Midcom 2641 pcs Stock RFQ
 • 750312559 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB LT8300 Wurth Electronics Midcom 2509 pcs Stock RFQ
 • 750314441 TRANSFORMER FLYBACK WE-FB SMD Wurth Electronics Midcom 2596 pcs Stock RFQ
 • 750314745 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Midcom / Wurth Electronics 20 pcs Stock RFQ
 • 760875142 TRANS 4500V SMD Wurth Electronics Midcom 2617 pcs Stock RFQ
 • 750341136 TRANSFORMER PLANAR 300UH SMD Wurth Electronics Midcom 2655 pcs Stock RFQ
 • 750871630 TRANS FLYBACK NXP STARPLUG 500UH Wurth Electronics Midcom 2672 pcs Stock RFQ
 • 7508116312 SMD OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT Wurth Electronics Midcom 2767 pcs Stock RFQ
 • 750341143 TRANSFORMER PLANAR 170UH SMD Wurth Electronics Midcom 2685 pcs Stock RFQ
 • 750316093 GATE DRIVE TRANSFORMER Midcom / Wurth Electronics 694 pcs Stock RFQ
 • 750311458 TRANS FLYBACK LT3748LT3575 15UH Wurth Electronics Midcom 2775 pcs Stock RFQ
 • 750031353 TRANSFORMER SI3210 SI3211SMD Wurth Electronics Midcom 2681 pcs Stock RFQ
 • 750310471 TRANS FLYBACK LT3573 25UH SMD Wurth Electronics Midcom 2717 pcs Stock RFQ
 • 750082111 TRANS ANALOG MODEM PCB Wurth Electronics Midcom 2615 pcs Stock RFQ
 • 750311267 TRANS FLYBACK ON SEMI NCP1652 Wurth Electronics Midcom 2741 pcs Stock RFQ
 • 750311595 TRANS FLYBACK LT3748 12UH SMD Wurth Electronics Midcom 2777 pcs Stock RFQ
 • 750311598 TRANS FLYBACK LT3748 8.3UH SMD Wurth Electronics Midcom 2519 pcs Stock RFQ
 • 760871131 OFFLINE XFRM WE-UNIT ST VIPER26 Wurth Electronics Midcom 2669 pcs Stock RFQ
 • 750314782 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Midcom / Wurth Electronics 2777 pcs Stock RFQ
 • 750311593 TRANS FLYBACK LT3748 15UH SMD Wurth Electronics Midcom 2678 pcs Stock RFQ
 • 7508116314 OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT Midcom / Wurth Electronics 2732 pcs Stock RFQ
 • 750811042 TRANS FLYBACK ON SEMI NCP1014 Wurth Electronics Midcom 2583 pcs Stock RFQ