ගෙදර > නිෂ්පාදන > ආලේපකයන් > ප්රතිරෝධකයෝ - ට්රයැක්, SCR ප්රතිදාන

ප්රතිරෝධකයෝ - ට්රයැක්, SCR ප්රතිදාන