ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංයුක්ත පරිපථ (IC) > දත්ත ලබා ගැනීම - ඩිජිටල් හා ප්රතිලෝම පරිවර්තක (DAC

දත්ත ලබා ගැනීම - ඩිජිටල් හා ප්රතිලෝම පරිවර්තක (DAC