ගෙදර > නිෂ්පාදන > විවර්තන අර්ධ සන්නායක නිපැයුම් > ටාන්සිස්ටර - බිපොලර් (BJT) - තනි

ටාන්සිස්ටර - බිපොලර් (BJT) - තනි