ගෙදර > නිෂ්පාදන > ස්ඵටික, උත්ස්තකාගාර, ප්රතිෙපෝෂක > ස්පර්ශ කළ හැකි / තෝරා ගත හැකි පරාවර්තකය

ස්පර්ශ කළ හැකි / තෝරා ගත හැකි පරාවර්තකය