ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > ටර්මිනල් බ්ලොක් - මණ්ඩලයට මණ්ඩලයක්

ටර්මිනල් බ්ලොක් - මණ්ඩලයට මණ්ඩලයක්