ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > සෘජුකෝණාස්රාකාරක - නිවාස

සෘජුකෝණාස්රාකාරක - නිවාස