ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > සෘජුකෝණාසක සම්බන්ධක - ශීර්ෂක, ප්රතිරෝධක, කාන්තා සො

සෘජුකෝණාසක සම්බන්ධක - ශීර්ෂක, ප්රතිරෝධක, කාන්තා සො