ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > සෘජුකෝණාස්රාකාර සම්බන්ධක - නිදහස් හිස, පැනල් කන්ද

සෘජුකෝණාස්රාකාර සම්බන්ධක - නිදහස් හිස, පැනල් කන්ද