ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > සෘජුකෝණාස්රාකාර සම්බන්ධක - අරයිස්, එජ් වර්ගය, මෙස්

සෘජුකෝණාස්රාකාර සම්බන්ධක - අරයිස්, එජ් වර්ගය, මෙස්